Kancelaria Notarialna

Magdalena Archutowska

O KANCELARII

Wieloletnie doświadczenie, połączone z należytą starannością i zachowaniem zasad etyki zawodowej zapewniają Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego i prawidłowe zabezpieczenie interesów naszych Klientów.

Siedziba Kancelarii znajduje się w centrum Warszawy, przy Alejach Jerozolimskich 55, lokal nr 9 – około 250 metrów od skrzyżowania ulicy Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi. Lokalizacja Kancelarii sprawia, że dotarcie do niej jest niezwykle proste zarówno dla zmotoryzowanych, jak i użytkowników komunikacji miejskiej.

Notariusz udziela bezpłatnych informacji w ramach dokonywanej czynności, zarówno na miejscu w Kancelarii, jak też telefonicznie oraz w formie elektronicznej, również w językach rosyjskim i angielskim.

Magdalena Archutowska w 1995 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację sędziowską rozpoczęła w 1996 roku. W latach 1999-2007 pracowała jako asesor, a następnie sędzia Sądu Rejonowego. Od lipca 2007 roku jest notariuszem w Izbie Notarialnej w Warszawie.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego oraz korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron, jak również innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Czynności notarialne dokonywane są przez notariusza w siedzibie kancelarii, jednakże istnieje możliwość dokonania ich w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter czynności (np. protokół zgromadzenia wspólników spółki) lub szczególne okoliczności (np. stan zdrowia osoby pragnącej dokonać czynności notarialnej).

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Istnieje również możliwość dokonania czynności w języku obcym, przy udziale tłumacza przysięgłego danego języka. Niezbędne dokumenty do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron powinny być dostarczone wcześniej do kancelarii, przed ustalonym terminem dokonania czynności.

Do zakresu czynności notarialnych należy między innymi: sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, poświadczeń (w tym własnoręczności podpisu i daty pewnej), doręczanie oświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków, przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Akty prawne wyznaczające standardy i zakres pracy notariusza:

Linki zewnętrzne – dodatkowe źródła informacji.

 1. Krajowa Rada Notarialna www.krn.org.pl
 2. Rada Izby Notarialnej w Warszawie www.notariusze.waw.pl
 3. Centralna Baza Ksiąg Wieczystych ekw.ms.gov.pl
 4. Elektroniczny KRS ems.ms.gov.pl
 5. Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia www.rejestry.net.pl
 6. Europejski portal e-sprawiedliwość e-justice.europa.eu
 7. Portal informacyjny PREJUS www.prejus.eu

OPŁATY

Notariusz pobiera następujące opłaty z tytułu dokonania określonych czynności notarialnych:

 1. Taksa notarialna, która ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od poziomu zawiłości danej sprawy, ponieważ stopień skomplikowania umowy bezpośrednio przekłada się na dłuższe zaangażowanie w daną sprawę. Taksa notarialna, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.
  Maksymalną wysokość wynagrodzenia notariusza reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
 2. Opłaty sądowe pobierane przez notariusza w związku ze złożeniem po danym akcie notarialnym, wniosku wieczystoksięgowego (wniosek o wpis własności, wpis służebności, wpis hipoteki itp.). Następnie opłaty sądowe są przekazywane na rachunki bankowe właściwych sądów.
  Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju dokonywanych wpisów i jest określona w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez notariusza i odprowadzany na konto danego Urzędu Skarbowego. Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych.
  Wysokość podatku oraz opodatkowane czynności wymienia enumeratywnie Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 4. Podatek od spadków i darowizn jest pobierany również przez notariusza. Podatek pobierany jest od umowy darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wysokość podatku oraz opodatkowane czynności określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
 5. Opłatę za wypisy aktu, mające moc prawną oryginału aktu. Koszt jednej strony wypisu to 6 zł netto, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontakt

Magdalena Archutowska – Notariusz
adres: Aleje Jerozolimskie 55 lok. 9, 00-697 Warszawa
tel.: 22 628-76-15 lub 881-662-366
emial: archutowska@notariusze.waw.pl

Godziny urzędowania:
Pon. – Pt. od 9:00 do 17:00

Istnieje możliwość dokonania czynności o innej porze każdego dnia tygodnia – również w niedziele i święta.
W celu umówienia czynności poza godzinami urzędowania Kancelarii proszę o kontakt z Kancelarią.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w Kancelarii Notarialnej jest notariusz Magdalena Archutowska ( e-mail archutowska@notariusze.waw.pl) Kontakt : 00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 55 lok. 9 tel. 22 628-76-15
 2. W Kancelarii Notarialnej nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu dokonania czynności notarialnych, a podstawa prawna przetwarzania danych osobowych i ich zakres wynika z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności: Prawo o notariacie, przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu).
 4. Dane osobowe są przekazywane wyłącznie podmiotom publicznym w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. sąd wieczystoksięgowy, sąd spadku, urząd skarbowy, ewidencja gruntów i budynków, jednostki samorządu terytorialnego), a także – w niezbędnym zakresie – podmiotom współpracującym z administratorami na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z przepisów dotyczących przechowywania w kancelarii notarialnej dokumentów (w szczególności aktów notarialnych) oraz ksiąg notarialnych.
 7. Z uwagi na cel i podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, dostęp do danych osobowych, a także ich sprostowanie, przenoszenie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, są uregulowane zgodnie z przepisami dotyczącymi dokonywania czynności notarialnych oraz przechowywania w kancelarii notarialnej dokumentów oraz ksiąg notarialnych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Osoba zamierzająca dokonać czynności notarialnej jest zobowiązana przekazać administratorowi dane osobowe wynikające z przepisów prawa, a niepodanie danych osobowych jest podstawą do odmowy dokonana czynności notarialnej.
 10. W oparciu o posiadane dane osobowe administrator nie podejmuje żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

ADNOTACJA: Niniejsza strona nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.