Kancelaria Notarialna

Magdalena Archutowska Notariusz, Jan Ozga Notariusz Spółka Cywilna

O KANCELARII

Wieloletnie doświadczenie, połączone z należytą starannością i zachowaniem zasad etyki zawodowej zapewniają Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego i prawidłowe zabezpieczenie interesów naszych Klientów.

Siedziba Kancelarii znajduje się w centrum Warszawy, przy Alejach Jerozolimskich 55, lokal nr 9 – około 250 metrów od skrzyżowania ulicy Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi. Lokalizacja Kancelarii sprawia, że dotarcie do niej jest niezwykle proste zarówno dla zmotoryzowanych (miejsca postojowe przy Alejach Jerozolimskich oraz na ulicy Pankiewicza), jak i użytkowników komunikacji miejskiej.

Notariusze udzielają bezpłatnych informacji w ramach dokonywanej czynności, zarówno na miejscu w Kancelarii, jak również telefonicznie oraz w formie elektronicznej, również w językach rosyjskim i angielskim.

Notariusz Magdalena Archutowska w 1995 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996-1998 odbyła aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, po której została powołana na stanowisko asesora, a następnie sędziego Sądu Rejonowego. Od lipca 2007 roku jest notariuszem w Izbie Notarialnej w Warszawie.

Notariusz Jan Ozga w 2004 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2004-2007 odbył aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, po której wykonywał zawód adwokata, jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Od kwietnia 2022 roku jest notariuszem w Izbie Notarialnej w Warszawie.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego oraz korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron, jak również innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Czynności notarialne dokonywane są przez notariusza w siedzibie kancelarii, jednakże istnieje możliwość dokonania ich w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter czynności (np. protokół zgromadzenia wspólników spółki) lub szczególne okoliczności (np. stan zdrowia osoby pragnącej dokonać czynności notarialnej).

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Istnieje również możliwość dokonania czynności przez osoby nieposługujące się językiem polskim, przy udziale tłumacza przysięgłego języka znanego osobie pragnącej dokonać czynności notarialnej. Niezbędne dokumenty do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron powinny być dostarczone wcześniej do kancelarii, przed ustalonym terminem dokonania czynności.

Do zakresu czynności notarialnych należy między innymi: sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, poświadczeń (w tym własnoręczności podpisu i daty pewnej), spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków, przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Akty prawne wyznaczające standardy i zakres pracy notariusza:

Linki zewnętrzne – dodatkowe źródła informacji.

 1. Krajowa Rada Notarialna www.krn.org.pl
 2. Rada Izby Notarialnej w Warszawie www.notariusze.waw.pl
 3. Centralna Baza Ksiąg Wieczystych ekw.ms.gov.pl
 4. Elektroniczny KRS ems.ms.gov.pl
 5. Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia www.rejestry.net.pl
 6. Europejski portal e-sprawiedliwość e-justice.europa.eu
 7. Portal informacyjny PREJUS www.prejus.eu

OPŁATY

Notariusz pobiera następujące opłaty z tytułu dokonania określonych czynności notarialnych:

 1. Taksa notarialna, która ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od poziomu zawiłości danej sprawy, ponieważ stopień skomplikowania umowy bezpośrednio przekłada się na dłuższe zaangażowanie w daną sprawę. Taksa notarialna, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.
  Maksymalną wysokość wynagrodzenia notariusza reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
 2. Opłaty sądowe pobierane przez notariusza w związku ze złożeniem po danym akcie notarialnym, wniosku wieczystoksięgowego (wniosek o wpis własności, wpis służebności, wpis hipoteki itp.). Następnie opłaty sądowe są przekazywane na rachunki bankowe właściwych sądów.
  Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez notariusza i odprowadzany na konto danego Urzędu Skarbowego. Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych.
  Wysokość podatku oraz opodatkowane czynności wymienia enumeratywnie Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 3. Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez notariusza i odprowadzany do właściwego organu podatkowego. 
  Wysokość podatku oraz opodatkowane nim czynności wymienia enumeratywnie Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 4. Notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn. Podatek od spadków i darowizn pobierany jest również przez notariusza. Podatek pobierany jest od umowy darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wysokość podatku oraz opodatkowane nim czynności określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
 5. Opłatę za wypisy aktu oraz odpisy, mające moc prawną oryginału. Taksa notarialna z tytułu sporządzenia jednej strony wypisu oraz odpisu to 6,00 złotych/netto, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontakt

Aleje Jerozolimskie 55 lok. 9, 00-697 Warszawa
tel.: 22 628-76-15

Kancelaria Notarialna

Magdalena Archutowska Notariusz
e-mail: archutowska@notariusze.waw.pl kom.: 881 662 366

Jan Ozga Notariusz
e-mail: ozga@notariusze.waw.pl kom.: 605 782 600

Spółka Cywilna 

Godziny urzędowania:
Pon. – Pt. od 9:00 do 17:00

Istnieje możliwość dokonania czynności o innej porze każdego dnia tygodnia – również w niedziele i święta.
W celu umówienia czynności poza godzinami urzędowania Kancelarii prosimy o kontakt z Kancelarią.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w Kancelarii Notarialnej są: notariusz Magdalena Archutowska (e-mail archutowska@notariusze.waw.pl) oraz notariusz Jan Ozga (e-mail ozga@notariusze.waw.pl).  Kontakt: Aleje Jerozolimskie 55 lok. 9, 00-697 Warszawa, tel. 22 628-76-15.
 2. W Kancelarii Notarialnej nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu dokonania czynności notarialnych, a podstawa prawna przetwarzania danych osobowych i ich zakres wynika z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności: Prawo o notariacie, przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu).
 4. Dane osobowe są przekazywane wyłącznie podmiotom publicznym w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. sąd wieczystoksięgowy, sąd spadku, urząd skarbowy, ewidencja gruntów i budynków, jednostki samorządu terytorialnego), a także – w niezbędnym zakresie – podmiotom współpracującym z administratorami na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z przepisów dotyczących przechowywania w kancelarii notarialnej dokumentów (w szczególności aktów notarialnych) oraz ksiąg notarialnych.
 7. Z uwagi na cel i podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, dostęp do danych osobowych, a także ich sprostowanie, przenoszenie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, są uregulowane zgodnie z przepisami dotyczącymi dokonywania czynności notarialnych oraz przechowywania w kancelarii notarialnej dokumentów oraz ksiąg notarialnych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Osoba zamierzająca dokonać czynności notarialnej jest zobowiązana przekazać administratorowi dane osobowe wynikające z przepisów prawa, a niepodanie danych osobowych jest podstawą do odmowy dokonana czynności notarialnej.
 10. W oparciu o posiadane dane osobowe administrator nie podejmuje żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

ADNOTACJA: Niniejsza strona nie stanowi ani reklamy (w szczególności reklamy osobistej), ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.